När börjar den nya visselblåsarlagen att gälla?

Uppdaterad 01 november 2021

Lagen träder i kraft den 17 december 2021. Det innebär att från och med den 17 december 2021 ska den nya visselblåsarlagen tillämpas. Samtidigt upphör den gamla visselblåsarlagen att gälla. Den gamla visselblåsarlagen kommer dock fortsatt att vara tillämplig på sådana repressalier som en verksamhetsutövare vidtagit fram till dess att den nya lagen träder i kraft, dvs. fram till den 17 december 2021.

De bestämmelser i den nya visselblåsarlagen som avser inrättandet av interna rapporteringskanaler/interna rapporteringssystem kommer dock att börja gälla vid en senare tidpunkt. För verksamheter med fler än 249 anställda kommer reglerna om interna rapporteringskanaler att börja gälla den 17 juli 2022 och för verksamheter med mellan 50 och 249 anställda kommer reglerna att börja gälla den 17 december 2023.

Trots att många verksamheter inte kommer att behöva inrätta interna rapporteringskanaler förrän under år 2022 och 2023 kommer lagen ändå att omfatta sådana rapporterande personer som inte kunnat rapportera internt på grund av avsaknad av sådana interna rapporteringskanaler, oavsett om avsaknaden av sådana interna rapporteringskanaler är tillfällig eller inte. Under övergångsperioden har rapporterande personer samma skydd som om verksamhetsutövaren hade haft färre än 50 anställda.