Plan för återgång i arbete

Uppdaterad 10 december 2021

Från och med den 1 juli 2018 är arbetsgivaren skyldig att upprätta en plan för återgång i arbete när en anställd varit sjukskriven i 30 dagar, om det kan antas att hans eller hennes arbetsförmåga kommer vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar.

Om det har antagits att arbetsförmågan inte kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar och det därefter framkommer att frånvaron ändå kan antas komma att fortgå under minst 60 dagar är arbetsgivaren skyldig att upprätta en plan. I den mån det är möjligt ska rehabiliteringsplanen upprättas i samråd med den anställde.

Arbetsgivaren ska fortlöpande se till att planen följs och revidera den vid behov. Försäkringskassan har utarbetat en blankett för ändamålet, som finns att hämta här. Du kan läsa mer på Försäkringskassans hemsida.

Du som arbetsgivare få arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder.
Det kan handla om att anpassa medarbetares arbetsuppgifter och arbetstider eller konsultation om aktuella hjälpbehov och stöd, till exempel i samband med upprättande av plan för återgång i arbete. Åtgärderna ska utföras av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan som företagshälsovård eller annan aktör.
Bidraget går direkt till arbetsgivaren och täcker upp till 10 000 kr per arbetstagare och år, men högst med 200 000 kr per arbetsgivare och år (för år 2018 högst 100 000 kr). Du ansöker om det hos Försäkringskassan. Du kan läsa mer om bidraget på Försäkringskassans hemsida.