Rehabilitering

Uppdaterad 17 mars 2022

Rehabilitering kan delas in tre kategorier: medicinsk rehabilitering, social rehabilitering och arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är en del av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och avser endast den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen som ska syfta till att återge den som har drabbats av sjukdom sin arbetsförmåga och förutsättningar att försörja sig själv genom förvärvsarbete hos arbetsgivaren.

Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagstiftningen skyldig att

 • ha organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet i företaget,
 • svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå,
 • anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd för att ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet,
 • påbörja insatserna så tidigt som möjligt för de som har behov,
 • samverka med berörd arbetstagare, skyddsombud och FK vad gäller rehabiliteringsarbetet,

  Se AML 3 kap 2 a och 3 §§ och AFS 2020:5 om arbetsanpassning

Utgångspunkten är att en arbetsgivare inom ramen för sitt rehabiliteringsansvar ska vidta alla de åtgärder som skäligen kan krävas för att anställningen ska bestå. Arbetsgivarens skyldigheter i ett enskilt fall får bedömas utifrån dels arbetsgivarens resurser, exempelvis vilka lämpliga arbetsuppgifter som kan erbjudas, dels arbetstagarens förutsättningar, det vill säga hans eller hennes arbetsförmåga.

I regel är kraven stängare på en större arbetsgivare eftersom möjligheterna att åstadkomma en omorganisation eller en omfördelning av arbetsuppgifter på en större arbetsplats generellt är större. I viss praxis antyds även att det finns anledning att ställa större krav på arbetsgivaren när arbetstagaren i fråga har varit anställd under en lång tid och det enbart är en mindre del av arbetet som han eller hon inte kan utföra. Däremot finns det inget som tyder på att kraven på arbetsgivaren skulle vara lägre om anställningen endast varat en kortare tid. I sakens natur ligger dock att kravet kan vara lägre om det är fråga om ett kortare vikariat eller en visstidsanställning eftersom arbetsgivarens ansvar upphör när anställningsförhållandet upphör.

En av de vägledande principerna för Arbetsdomstolens sätt att resonera i många domar avseende rehabiliteringsskyldigheten är arbetsgivarens rätt att besluta om sin verksamhet. Mot bakgrund av arbetsledningsrätten har Arbetsdomstolen konstaterat följande.

Arbetsgivaren

 • är inte skyldig att utvidga sin verksamhet med arbetsuppgifter som arbetsgivaren inte har behov av,
 • bestämmer på vilken nivå i organisationen som en viss uppgift ska utföras, t.ex. att personalansvar ska ligga på chefsnivå,
 • behöver inte godta en omorganisation eller en omfördelning av arbetsuppgifter som leder till en märkbart mindre effektiv organisation, innebär betydande praktiska svårigheter eller som är företagsekonomiskt riskabel,
 • Är inte skyldig att vidta en rehabiliteringsåtgärd som innebär ökade risker för ohälsa för övriga arbetstagare eller som på annat sätt alltför mycket påverkar friska arbetstagare.

Bidrag för att anpassa arbetsplatsen, förebygga eller förkorta sjukskrivningar

En arbetsgivare kan ansöka om ett bidrag hos Försäkringskassan, arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för att förebygga sjukfrånvaro eller underlätta för medarbetaren att komma tillbaka i arbete.

Det kan handla om att utreda planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade åtgärder.

Om arbetshjälpmedel skulle göra det möjligt för en patient att arbeta kvar hos sin arbetsgivare eller börja arbeta igen så kan Försäkringskassan ge bidrag till patienten eller till hens arbetsgivare.

För den arbetsinriktade rehabiliteringen kan arbetsgivaren ansöka om stöd hos AFA Försäkring.

För rehabilitering av arbetare i den privata sektorn kan medel från AGS-fonden beviljas för exempelvis samtal hos legitimerad psykolog eller psykoterapeut, beroendebehandling, kurs i stresshantering eller livsstilsförändring samt omskolning/arbetsprövning.

Ansökan om rehabiliteringsstödet görs via en digital blankett på AFA Försäkrings webbplats.