Arbetsanpassning

Uppdaterad 17 mars 2022

Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska det vidtas åtgärder för att förebygga att arbetstagare skadas eller blir sjuka av arbetet. Arbetsgivaren kan dessutom behöva göra individuella anpassningar så att arbetstagare med nedsatt förmåga att utföra sitt arbete kan fortsätta att arbeta eller återgå i arbete efter sjukfrånvaro.

Organisering av arbetet med arbetsanpassning

Arbetet med arbetsanpassning behöver organiseras så att behov fångas upp så tidigt som möjligt. Det kan behövas anpassningar så att en arbetstagare efter sjukdom kan återgå i arbete så snart som möjligt. En arbetstagare behöver dock inte ha varit frånvarande för att det ska vara aktuellt med anpassning. Arbetsgivaren behöver ha rutiner för hur detta ska gå till.

Tillvägagångssätt

Om det visar sig att det kan behövas individuella anpassningar utöver de åtgärder som genomförs generellt så behöver arbetsgivaren:

  • utreda och ta ställning till utformningen
  • genomföra anpassningen
  • följa upp att den fungerar
  • justera anpassningen, om det behövs

Arbetstagaren ska ha möjlighet att medverka i detta arbete men det är slutligen arbetsgivaren som beslutar om anpassningen och säkerställer att den fungerar.

Skyddsombud har bland annat till uppgift att vaka över att arbetsgivaren uppfyller de generella krav som ställs vad gäller arbetsanpassning.

Sekretess och tystnadsplikt

Det behövs en bra dialog med arbetstagaren kring vilka begränsningar som anpassningen ska hantera för att den ska bli så bra som möjligt. Som arbetsgivare har man dock inte rätt att få ta del av uppgifter om funktionsnedsättning och eventuella diagnoser.

Alla de som deltar i arbetet med arbetsanpassning har tystnadsplikt enligt arbetsmiljölagen om de får del av arbetstagares personliga förhållanden.

Ekonomiskt bidrag

Det går att söka ekonomiska bidrag för stöd i arbetsanpassningsarbetet hos Försäkringskassan – arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Det går också att ansöka om bidrag till arbetshjälpmedel hos Försäkringskassan. Har arbetstagaren varit anställd mindre än ett år, ansöker arbetsgivaren om bidrag till hjälpmedel hos Arbetsförmedlingen.

Begränsningar

Utgångspunkten är att arbetsuppgifterna och arbetsmiljön anpassas så att arbetstagaren kan fortsätta att utföra sina arbetsuppgifter. En anpassningsåtgärd får dock inte riskera att leda till ohälsa för övriga arbetstagare.

Det regleras inte hur mycket arbetsgivaren är skyldig att arbetsanpassa. Beroende på verksamhetens förutsättningar så är det inte alltid möjligt att anpassa på önskvärt sätt. Anpassning behöver också sättas i proportion till den insats arbetstagaren förväntas kunna utföra efter genomförd arbetsanpassning.

Läs mer i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsanpassning, AFS 2020:5 och i Arbetsmiljöverkets Vägledning till arbetsanpassning på deras hemsida.