Validering

Uppdaterad 09 juli 2021

Ett flertal parter och aktörer inom industrin har gemensamt tagit fram branschgemensamma, och branschspecifika, modeller för validering av industrirelevant kompetens. Att utveckla och validera yrkeskompetens, tillsammans med kompetensutveckling, är en viktig bas för strukturerad långsiktig kompetensförsörjning.

Validering av yrkeskompetens handlar om att bedöma och intyga en persons kunskaper och färdigheter kopplat till vilka krav som ställs på kompetens inom ett yrke eller yrkesområde. En medarbetare kan ha utvecklats genom utbildning, många år på jobbet eller på något annat sätt – det spelar ingen roll. Det väsentliga är att synliggöra aktuell kompetens, för att i ett nästa steg ta vara på densamma eller gå vidare med kompetensutveckling som är träffsäker och effektiv.

Innehållet i en branschvalidering består av kompetensområden med krav på kunskap och färdighet som är gemensamma för en hel bransch. Individen mäts och jämförs mot den kompetens som branschen är överens om är kvalificerande och kritisk för en effektiv produktion. Valideringen blir på så sätt användbar och betydelsefull för betydligt fler medarbetare och arbetsgivare än om kompetenskraven till exempel är framtagna för ett specifikt företag eller för företag i en avgränsad region. Du kan till exempel efterfråga den vid nyanställning.

Framtagna valideringsmodeller finns exempelvis inom grundläggande industrikompetens, Automation, Underhåll, Svets, CNC, Gruvteknik, m.m.

För mer information, se www.svenskindustrivalidering.se.