Övertid

Uppdaterad 25 oktober 2022

Definition av övertidsarbete

Med övertidsarbete avses arbete som har utförts utöver den för denne gällande ordinarie dagliga arbetstidens längd om

  • övertidsarbetet har beordrats på förhand eller
  • där arbetsgivaren inte kunnat beordra på förhand men övertidsarbetet har godkänts i efterhand av arbetsgivaren.

Arbetsgivaren ska begränsa allmän övertid till sådant arbete som nödvändigtvis påkallas för driftens eller verksamhetens normala och ostörda gång. Med detta innebär att arbetsgivaren kan påkalla övertid för att se till att driftens normala och ostörda gång efterlevs, t ex beordra övertid p g a sjukdom eller för att komma ikapp med produktionen efter ett driftstopp.

Det grundläggande syftet med regeln är dock en avvägning mellan den anställdes skyldighet att utföra övertidsarbete och arbetsgivarens skyldighet att begränsa detta arbete till sådant som är nödvändigt för driftens och verksamhetens normala och ostörda gång.

Produktionsövertid

Utöver att arbetsgivaren kan begära att övertidsarbete för se att till att driften fortlöper normalt och ostört kan de lokala parterna komma överens om att produktionsarbete kan utföras på övertid, dvs. utanför den schemalagda produktionstiden. Med det avses att produktionsövertid kan förläggas på sådan tid när arbetet enligt ordinarie schema står still. Produktionsövertid kan dock ej förläggas till uppehållstid.

Innan arbetsgivaren beordrar produktionsövertid ska övertiden förhandlas. Om enighet inte nås vid lokal förhandling kan arbetsgivaren i avvaktan på central förhandling beordra att produktionsövertid utförs under högst 24 timmar under ett år.

Begränsningar i uttag av övertidstimmar – allmän övertid

Uttaget av allmän övertid är i första hand begränsat till 200 timmar per kalenderår.

Arbete som deltidsanställda arbetstagare utför utöver deltidsanställningens ordinarie arbetstid ska också avräknas från övertidsutrymmet.

Vidare är uttaget av övertid begränsat till 50 timmar under en kalendermånad.

Återföring av övertidstimmar

Det går att överskrida tillåtna antal övertidstimmar under en pågående begränsningsperiod (år respektive månad), om motsvarande antal övertidstimmar återförs genom att någon av nedan ledigheter förläggs under samma period. Följande ledigheter reducerar övertidsuttaget:

Kompensationsledighet (endast 75 tim/år om inte lokal överenskommelse träffats om annat)
• Frilagd tid för veckovila
• Betald sova ut tid
• Permission
• Olovlig frånvaro

Extra övertid

Utöver den allmänna övertiden kan överenskommelse träffas mellan arbetsgivaren och facket om uttag av extra övertid om högst 150 timmar per kalenderår.

Nödfallsövertid

Har natur- eller olyckshändelse eller annan därmed jämförlig omständighet, som inte kunnat förutses, vållat avbrott i verksamheten eller medfört överhängande fara för sådant avbrott eller för skada på liv, hälsa eller egendom ska övertid som fullgjorts med anledning av det inte beaktas vid beräkningen av allmän övertid.

Anteckningar övertid och jourtid

Arbetsgivaren ska föra de anteckningar som erfordras för beräkning av övertid (både allmän övertid och extra övertid).

Arbetstagaren eller de fackliga representanterna har rätt att ta del av dessa anteckningar.

Avlöst övertidsersättning

Överenskommelse att en anställd inte ska ha rätt till övertidsersättning kan träffas med sådana anställda vars arbetstid är svår att bestämma och kontrollera och vilka därför har betydande frihet rörande arbetstidens förläggning. Detta gäller även sådana anställda i vars befattningar det ligger att de i allt väsentligt själva har att avgöra om de behöver arbeta på övertid.

Om arbetstagaren har sådan befattning där det är möjligt att avtala bort övertidsersättningen ska den anställde och arbetsgivaren komma överens om hur den anställde ska ersättas istället. En sådan överenskommelse kan innebära att arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om en högre lön och/eller ett större antal semesterdagar än vad som följer av semesterlagen och detta avtal. Överenskommelsen ska vara skriftlig och avse en period om ett semesterår om arbetsgivaren och den anställde inte kommer överens om annat.

Inför tecknandet av sådan överenskommelse förutsätts att arbetsgivaren och den anställde gör en ungefärlig bedömning av den mängd övertidsarbete som kan förväntas att den anställde har att utföra samt att de anpassar kompensationen i form av lön och semester till denna bedömning. Särskilt inför en nyanställning är det viktigt att en överenskommelse föregås av en sådan gemensam bedömning. Vid behov kan den anställde vända sig till sin fackliga organisation för diskussion om bedömningen.

Överenskommelsen är uppsägningsbar och om någon av parterna vill säga upp eller omförhandla en överenskommelse är förbunden överens om att uppsägningstiden ska vara tre månader. Detta innebär att frågor om omförhandling av överenskommelser bör tas upp i god tid före semesterårets utgång.

Vid tecknande av sådan överenskommelse ska arbetsgivaren:
– underrätta berörd klubb vid tillfället då överenskommelse träffas.
– gå igenom och informera den anställde om villkoren för uppgörelsen, t.ex. frivillighet att teckna överenskommelsen, giltighetstid, uppsägningsmöjligheter samt hur uppföljning av arbetsbelastningen ska ske.

Om en part säger upp sådan överenskommelse ska underrättelse också ske till aktuell facklig organisation. Vid underrättelsen ska arbetsgivaren om den fackliga organisationen så begär uppge de motiv som ligger till grund för överenskommelsen.

På begäran av arbetsgivaren, den anställde eller dennes fackliga organisation ska övertidsjournalenligt föras även för anställd som omfattas av överenskommelse om undantag enligt detta moment. En sådan journalföring förutsätter normalt den enskildes medverkan och syftar till att under en kontrollperiod skapa ett underlag för ställningstagande till framtida undantag.

Observera att en överenskommelse om avlöst övertidsersättning enligt Massa- och Pappersavtalet endast innebär att själva övertidsersättningen är bortavtalad och ersätts på annat vis. Detta innebär att arbetstidsregler i avtalet fortsatt gäller för denna personalkategori.