Dygnsvila

Uppdaterad 25 oktober 2022

Om inte lokala parter kommer överens om annat ska dygnsvilan uppgå till minst elva timmars sammanhängande viloperiod per 24-timmarsperiod. 24-timmarsperioden räknas inte i fasta perioder utan startar vid arbetspassets början enligt arbetstagarens gällande arbetstidsschema.

Avvikelser

För att kunna göra avvikelser från reglerna om dygnsvila krävs sakliga driftskäl eller omständigheter som inte kunnat förutses av arbetsgivaren.

Avvikelser kompenseras med att arbetstagaren ges motsvarande förlängd viloperiod i anslutning till arbetspasset som bröt dygnsvilan, d v s arbetsgivaren skjuter på återgången i arbete eller att den arbetstagaren ges motsvarande förlängd vila. Med motsvarande tid avses det antal timmar dygnsvila som arbetstagaren gått miste om. Vid förläggning av den förlängda viloperioden görs inget löneavdrag. 


Om vila enligt ovan av driftskäl eller på grund av beredskap inte kan läggas ut ska den arbetstagaren under en period av 14 dagar erhålla minst 120 timmar dygnsvila. I dessa timmar ska inte ledig tid för veckovila inräknas. Har anställd erhållit färre än 120 timmar dygnsvila ska resterande vila istället utgå som kompensationsledighet.

Arbetsgivare som utnyttjar undantagsregeln rörande dygnsvila ska månadsvis eller på annat sätt som lokala parter kommit överens om, redovisa till lokal facklig organisation vid vilka tillfällen detta gjorts och varför. De överväganden som gjorts avseende de sakliga driftskälen ska även de redovisas.

Nattvila

Verksamheten inom massa- och pappersindustrin utgör i sina huvuddrag en process som även pågår nattetid. Dock gäller för de anställda som inte direkt är knutna till produktionsprocessen att tiden mellan kl. 24.00 och kl. 05.00 ska ingå i dygnsvilan om inte förläggning till annan tid är nödvändig med hänsyn till arbetes art eller särskilda omständigheter.