Övertid och mertid

Uppdaterad 17 mars 2022

Övertid och ökad arbetstid (§ 4 mom 4:5)

Med övertid som berättigar till övertidsersättning enligt § 7 förstås all arbetstid som ligger utanför heltidsanställd arbetares ordinarie arbetstidsschema.

När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får sådan tid tas ut med högst 200 timmar under ett kalenderår och med högst 80 timmar under en period om två kalendermånader.

Med ökad arbetstid avses arbetstid som överstiger heltidsanställd arbetares ordinarie veckoarbetstid.

Då arbetare erhåller kompensationsledighet enligt § 7 mom 3 ska den lediga tiden återföras till övertidssaldot.

Anmärkning Denna regel utesluter ej rätten att tillgripa s k nödfallsövertid.

Mertid (§ 4 mom 4:6)

Med mertid avses arbetstid vid deltidsanställning som förlängs utöver arbetstidsmåttet för deltidsarbetet per dygn men är inom ramen för motsvarande heltidsarbete.

Då arbetare erhåller kompensationsledighet enligt § 7 mom 3 ska den lediga tiden återföras till mertidssaldot enligt nedan.

Mertid får tas ut med högst 200 timmar under ett kalenderår.

Anmärkning Sociala förmåner enligt lag och avtal är i vissa fall beroende av arbetstidens längd, se bilaga 5 ”Överenskommelse om deltidsarbete”.

Loka överenskommelse (§ 4 mom 4:7)

Efter lokal överenskommelse kan ytterligare övertid eller mertid medges.

Journalföring (§ 4 mom 4:8)

Arbetsgivaren ska föra de anteckningar som krävs för beräkning av ökad arbetstid och mertid.

Anteckningar ska föras så att efterlevnaden av reglerna kan kontrolleras.

Arbetaren och företrädare för IF Metall har rätt att ta del av dessa anteckningar.