Ersättning vid arbete på övertid, avbrott i veckovila och skiftbyte

Uppdaterad 17 mars 2022

Definition av övertidsarbete (§ 7 mom 1)

De lokala parterna har möjlighet att överenskomma om regler om ersättning för övertidsarbete.

För det fall sådan överenskommelse ej kan träffas gäller följande.

Vid arbete som ligger utanför heltidsanställd arbetstagares ordinarie arbetstidsschema kompenseras arbetaren antingen med ersättning enligt mom 2 eller med kompensationsledighet enligt mom 3.

Arbetare är skyldig att utföra sådant arbete som arbetsgivaren finner ej utan olägenhet kan uppskjutas.

Order om sådant arbete bör ges i god tid och om möjligt före sista måltidsrasten.

Befrielse från sådant arbete bör ej förvägras, då bärande skäl härför föreligger och framställning om sådan befrielse görs i samband med tillsägelse.

Ersättning för övertidsarbete (§ 7 mom 2)

För arbete på övertid betalas utöver ordinarie lönen och eventuellt tillägg enligt § 6 ett tillägg av 3728 öre/timme fr o m 1 november 2020 och med 3817 öre/timme fr o m 1 april 2022.

Vid betalning för utfört arbete utges ersättning för faktiskt arbetad tid.

Kompensationsledighet (§ 7 mom 3)

Efter överenskommelse i det enskilda fallet kan kompensation för utfört arbete lämnas i form av en mot antalet övertidstimmar svarande kompensationsledighet.

Ledigheten bör uttagas snarast möjligt och i regel senast under kalendermånaden efter den under vilken övertidsarbetet utförts.

Kompensationsledigheten får inte förläggas så att den ogynnsamt påverkar driften.

Ersättning för extra inställelse/utryckningsersättning (§ 7 mom 4)

Ersättning utges i kontant form enligt lokalt överenskomna regler.

Ersättning för avbrott i veckovila (§ 7 mom 5)

För att bereda veckovila enligt § 4 Mom 4:2 åt arbetare som inställt sig för tjänstgöring och utfört arbete under veckoslut, kan erfordras att arbetaren bereds ledighet på ordinarie arbetsdag.

Om arbetaren i sådant fall inställt sig för tjänstgöring och utfört arbete under både lördags- och söndagsdygnet eller mellan lördag kl. 18.00 och söndag kl. 06.00, ska denne erhålla ledighet med bibehållen lön såsom om att arbete har utförts.

Ersättning vid byte av skiftlag (§ 7 mom 6)

Då skiftgående arbetare beordras byta skiftlag utges ersättning som för arbete utfört enligt mom 1 för arbetstiden under två skift efter skiftbytet, dock ej vid återgång till ordinarie skiftlag om detta sker inom sju dagar.

Ersättning utges ej då besked om byte av skiftlag lämnats senast sju dagar dessförinnan.