Beredskap

Uppdaterad 17 mars 2022

Inom gruvindustrin finns möjlighet att träffa avtal om beredskapstjänst.

Om de lokala parterna inte enas om annat gäller följande.

Införande av beredskapstjänst (§ 8 mom 1)

När det på grund av driftförhållanden är erforderligt att införa beredskapstjänst tilllämpas följande regler.

1. Med beredskapstjänst avses att arbetstagaren utanför ordinarie arbetstid är skyldig att vara anträffbar och utan dröjsmål efter varsel infinna sig på arbetsplatsen.

2. Beredskapstjänst ska fördelas så att den inte oskäligt belastar enskild arbetstagare.

Schema över beredskapen skall delges den enskilde arbetstagaren i god tid innan påbörjad beredskap.

Beredskapsperioder ska inte förläggas med tätare intervall än var fjärde vecka för den enskilde arbetstagaren.

Undantag från detta får göras tillfälligtvis, exempelvis under semesterperioder eller vid frånvaro, enligt följande.

Förekommer beredskap med tätare intervall än var fjärde vecka utgår ett kompletterande tillägg motsvarande 50 procent av gällande beredskapsersättning enligt § 8 mom. 2.

Tillägget utgår för varje beredskapsdygn som arbetaren är i beredskap. Dock kan beredskap inte förläggas med tätare intervall än två veckor för den enskilda arbetaren.

Vid byte av beredskap på arbetstagares initiativ, så kallade frivilliga byten, utgår inte något kompletterande tillägg.

Beredskapsersättning (§ 8 mom 2)

Vid beredskap gäller följande ersättningar.

a) Måndag – fredag med 245 kr fr.o.m. 1 november 2020 och med 251 kr 1 april 2022, såvida ej högre belopp anges i b eller c.

b) Lördag, söndag och helgdag med 934 kr fr.o.m. 1 november 2020 och med 956 kr 1 april 2022, såvida ej högre belopp anges i c.

c) Nyårsdagen, långfredagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk, pingstafton, pingstdagen, midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton med 1190 kr fr.o.m. 1 november 2020 och med 1219 kr fr.o.m. 1 april 2022.

d) För utfört arbete vid inställelse betalas lön motsvarande en timmes arbete.

Om tidsåtgången är längre än en timme betalas lön för den faktiskt arbetade tiden.

För utfört arbete utan inställelse betalas lön motsvarande en halvtimmes arbete.

Om tidsåtgången är längre än en halvtimme betalas lön för den faktiskt arbetade tiden.

Ersättning för inställelse/utryckning utgår med 172 kr from 1 november 2020 och med 176 kr from 1 april 2022.

Reseersättning utges med skäliga kostnader som uppkommer i samband med inställelse.