Arbetstidens längd

Uppdaterad 10 december 2021

(Gruvavtalet § 4 mom 2:1)

Årsarbetstiden, vilken efter lokal överenskommelse kan genomsnittsberäknas över en längre period än ett kalenderår, ska i medeltal per helgfri vecka motsvara en veckoarbetstid enligt följande.

1 Arbete under jordÅrsarbetstidTim/helgfri vecka
a) dagarbete180436
b) diskontinuerligt tvåskiftsarbete175435
c) diskontinuerligt tvåskiftsarbete utökat med ett skift på lördag och ett skift på söndag med storhelgsuppehåll171934
d) kontinuerligt tvåskiftsarbete med storhelgsuppehåll171934
e) kontinuerligt tvåskiftsarbete utan storhelgsuppehåll171934
f) diskontinuerligt treskiftsarbete171434
g) kontinuerligt treskiftsarbete171934
1 Arbete ovan jordÅrsarbetstidTim/helgfri vecka
a) dagarbete200740
b) diskontinuerligt tvåskiftsarbete190538
c) diskontinuerligt tvåskiftsarbete utökat med ett skift på lördag och ett skift på söndag med storhelgsuppehåll190738
d) kontinuerligt tvåskiftsarbete med storhelgsuppehåll191038
e) kontinuerligt tvåskiftsarbete utan storhelgsuppehåll185937
f) diskontinuerligt treskiftsarbete190538
g) kontinuerligt treskiftsarbete med storhelgsuppehåll180936
h) kontinuerligt treskiftsarbete utan storhelgsuppehåll175935

Alternativa arbetstidsformer

För att införa andra skiftformer än ovan angivna krävs lokal överenskommelse.

Vid tillämpning av andra arbetstidsformer än ovan angivna beräknas årsarbetstiden med formeln; veckoarbetstiden x 50,18 (exklusive semester).

Veckoarbetstidsmått ska avrundas till närmaste kvarts timme.

Normerande arbetstidsmått

Arbetstidsmåtten i detta moment är normerande och kan inte under- eller överskridas. Detta innebär att vid andra än i detta moment angivna skiftformer ovan jord justeras arbetstidsmåttet i enlighet med de centrala parternas särskilda beräkningsmodell. Vid arbetet under jord kan arbetstidsmåttet per helgfri vecka aldrig underskrida 34 timmar.

Minskad arbetstid vid förläggning kl. 22-06

Vid diskontinuerligt tvåskift under jord, samt vid tvåskiftsarbete ovan jord ska, om arbetstid förläggs mellan 22-06, veckoarbetstiden minskas med 10 minuter per halvtimme som förlagts inom denna tidsram. Vid förläggning av arbetstid mellan angivna klockslag uppgående till icke full halvtimme ska de 10 minuternas förkortning proportioneras i förhållande därtill.

Årsarbetstid vid kontinuerlig drift utan storhelgsuppehåll

Vid kontinuerlig drift ska årsarbetstidsmåtten divideras med 52,18 (exklusive semester). Det faktiska arbetstidsmåttet blir då t ex vid tillämpning av h) ovan 33,75 timmar (1759/52,18).

Upp- och nedfärd, samt rast vid arbete under jord

För det fall de lokala parterna inte enas om annat ska, vid underjordsarbete, följande regler tillämpas.

I den ordinarie arbetstiden inräknas tiden för ned- och uppfart vid arbetspassets början och slut. Vid rast ovan jord gäller att tiden för förflyttning från arbetsplatsen till schaktet ej ingår i rasttiden. Tiden för upp- och nedfart ingår dock i rasttiden. In- och utfart jämställs med upp- och nedfart.

Vid rast under jord gäller att tiden för förflyttning från arbetsplatsen till anvisad raststuga ej ingår i rasttiden.

Sammanlagd arbetstid – 48-timmarsregeln

Under en beräkningsperiod om ett kalenderår får den genomsnittliga arbetstiden per sjudagarsperiod inte överstiga 48 timmar. Genom lokal överenskommelse kan beräkningsperioden bestämmas till annan fast eller rullande period om 12 månader. Vid beräkningen av den genomsnittliga arbetstiden ska betald semester och sjukfrånvaro vara neutrala och ska inte medräknas.

Blandat arbete

För beräkning av veckoarbetstiden avseende arbetare som under samma vecka sysselsatts i skilda arbeten med olika veckoarbetstid, ska veckoarbetstiden genomsnittsberäknas utifrån den andel tid som fullgörs i respektive skiftform om ej annat följer av lokal överenskommelse.

Den ordinarie arbetstiden vid blandat arbete beräknas utgöra visst antal timmar i genomsnitt per år.

Detta mått avser den ordinarie arbetstid som på grund av upprättat arbetstidsschema, förekommande driftsuppehåll och utlagda friskift gäller vid fortlöpande tjänstgöring i en och samma befattning.

Arbetstidsmåttet påverkas inte av tillfälliga variationer i förhållandet mellan olika veckoarbetstider.

Arbetstiden i det individuella fallet kan således variera på grund av den enskilde arbetarens tjänstgöringsförhållanden.