Anställningsregler -sågverksindustrin

Uppdaterad 19 februari 2021

Arbetare

Huvudregeln är att en anställning gäller tillsvidare om inte annat har avtalats.

För arbetare inom Sågverk är bestämmelserna om provanställning och vikariat desamma som i LAS men för andra tidsbegränsade anställningar och för praktikarbete gäller reglerna i § 3 c Sågverksavtalet.

Ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än 24 månader under en femårsperiod.

Tjänstemän

Liksom på arbetarsidan är huvudregeln att en anställning gäller tillsvidare om inte annat har avtalats.

Enligt kollektivavtalet är tidsbegränsade anställningar tillåtna i följande fall:
Observera att detta gäller anställningar som ingås fr.o.m. 1 januari 2021.

 • Allmän visstidsanställning. Det finns ingen tidsgräns angiven för hur länge en allmän visstidsanställning får pågå.

  Observera dock att allmänna visstidsanställningar som hos samma arbetsgivare pågått i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod övergår i en tillsvidareanställning. För en tjänsteman som fyllt 68* år övergår inte en allmän visstidsanställning eller ett vikariat till en tillsvidareanställning.
 • Anställning vid vikariat. Med vikariat för en annan tjänsteman under dennes frånvaro, t ex på grund av semester, sjukdom, utbildning eller föräldraledighet har ingen i avtalet inskriven tidsgräns.

  Denna avgörs istället av bortavarons längd för den tjänsteman som ersätts. Vikariat för en ännu icke permanent besatt befattning gäller högst sex månader om inte lokal överenskommelse träffas om en längre period.

  Observera dock att vikariatsanställningar som hos samma arbetsgivare pågått i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod övergår i en tillsvidareanställning. För en tjänsteman som fyllt 68* år övergår inte en allmän visstidsanställning eller ett vikariat till en tillsvidareanställning.
 • Provanställning: Provanställningstiden får omfatta högst sex månader, om inte överenskommelse träffats om förlängning på grund av sjukfrånvaro eller annan frånvaro. Under provanställningen är uppsägningstiden en månad för både arbetsgivaren och tjänstemannen.

  När provanställningsperioden har löpt ut upphör anställningen om inte arbetsgivaren och tjänstemannen kommit överens om annat. Varken tjänstemannen eller arbetsgivaren är i dessa fall skyldig att lämna något föregående besked eller varsel. Till god ton hör dock att tjänstemannen i så god tid som möjligt bör ge arbetsgivaren besked om han eller hon avser att stanna kvar eller inte efter provanställningens slut. Arbetsgivaren bör å sin sida också i så god tid som möjligt före provperiodens utgång meddela tjänstemannen om anställningen kommer att övergå till en tillsvidareanställning eller om den kommer att upphöra vid provperiodens utgång.

  Om det är praktiskt möjligt bör arbetsgivaren informera tjänstemannaklubben vid företaget om att en provanställning ska ingås. Tjänstemannaklubben ska dock informeras om provanställningen senast en vecka efter det att provanställningen har ingåtts.