Övrigt rörande den nya visselblåsarlagen

Uppdaterad 12 oktober 2021

Vad händer om vi som arbetsgivare inte efterlever reglerna i den nya visselblåsarlagen?

Den nya visselblåsarlagen innehåller ett kapitel (kapitel 10) om tillsyn. Kapitlet innehåller bestämmelser om bl.a. tillsynsmyndigheter och att sådana ska se till att verksamhetsutövare följer lagens bestämmelser om interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning. En arbetsgivares verksamhet kan bli föremål för s.k. tillsyn, dvs. granskning av myndighet. Arbetsgivaren ska då, på begäran av tillsynsmyndigheten, lämna de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. En tillsynsmyndighet kan också besluta om förelägganden gentemot en arbetsgivare, t.ex. gentemot en arbetsgivare som har en skyldighet att inrätta interna rapporteringskanaler men struntar i det. Ett sådant beslut om föreläggande, t.ex. att inrätta interna rapporteringskanaler, kan förenas med vite, dvs. en slags sanktionsavgift/böter som kan dömas ut om föreläggandet inte efterföljs.

En arbetsgivare som agerar i strid mot lagens bestämmelser genom att t.ex. bryta mot något av förbuden mot hindrande åtgärder eller repressalier kan också bli skadeståndsskyldig gentemot den rapporterande personen.