Uthyrningslagen

Uppdaterad 30 januari 2024

Anställda hos bemanningsföretag får en utökad möjlighet till tillsvidareanställning hos kundföretag

Från och med den 1 oktober 2022 gäller nya regler som en arbetsgivare som hyr in personal måste iaktta. Reglerna finns främst i lag (2012:854) om uthyrning av arbetskraft med kompletterande bestämmelser i Huvudavtalet.

Reglerna blir tillämpliga när ett företag (kundföretaget) hyr in personal, som är anställd i ett annat företag (bemanningsföretaget) enbart i syfte för att hyras ut till kundföretag för att utföra arbete under kundföretagets ledning och kontroll.

Reglerna innebär att ett kundföretag, under vissa förutsättningar, blir skyldig att erbjuda den inhyrda arbetstagaren en tillsvidareanställning hos företaget när arbetstagaren genom uthyrning har varit placerad hos kundföretaget på en och samma driftsenhet i sammanlagt mer än 24 månader under en ramtid om 36 månader. Placeringen behöver inte ha varit sammanhängande utan kan ha varit uppdelad på flera perioder inom ramtiden.

Utgångspunkten är att en inhyrd arbetstagare är placerad hos kundföretaget under den tid som denne utför arbete på driftsenheten där denne är inhyrd. En arbetstagare som är inhyrd på ett kundföretag, oavsett om det är på hel- eller deltid, och där löpande utför arbete, får dessutom tillgodoräkna sig placerad tid även under ledig tid som följer av arbetsschemat, Därutöver får giltig frånvaro hos den uthyrande arbetsgivaren i upp till fem sammanhängande veckor (35 dagar) vid varje frånvarotillfälle räknas som placerad tid. Är frånvaron längre ska den inhyrde arbetstagaren anses ha varit placerad hos kundföretaget endast i 35 dagar. Vid tillfällig uthyrning, där en arbetstagare hyrs in för enstaka dagar, räknas dock endast arbetade dagar som placeringstid.

Erbjudandet ska lämnas senast en månad efter det att den inhyrda arbetstagaren kvalificerat sig, men kan lämnas dessförinnan. Det finns inget krav på att den erbjudna tjänsten ska motsvara den tjänst som den inhyrda arbetstagaren utfört, och det finns inga krav på inom vilken tid den erbjudna anställningen ska tillträdas.

Vill kundföretaget inte erbjuda den inhyrda arbetstagaren en tillsvidareanställning kan kundföretaget istället betala ut en engångsersättning motsvarande två månadslöner (för tjänstemän och sågverksarbetare) respektive tre månadslöner (övriga arbetare förutom sågverksarbetare).

Tackar den inhyrda arbetstagaren nej till ett erbjudande om tillsvidareanställning behöver inget nytt erbjudande lämnas. Någon engångsersättning, beskriven ovan, behöver inte heller betalas ut.

Den inhyrda arbetstagarens rätt att erhålla ett erbjudande om tillsvidareanställning eller en engångsersättning är en individuell rättighet som gäller även om den inhyrda arbetstagaren bytt arbetsgivare (från ett bemanningsföretag till ett annat). Detta innebär att kundföretaget måste hantera uppgifter om vilka inhyrda arbetstagare som omfattas av de nya reglerna och hur länge de har varit inhyrda på samma driftsenhet. Eftersom det är en rättslig skyldighet som kundföretaget har får kundföretaget behandla den inhyrda arbetstagarens personuppgifter för detta ändamål, men kundföretaget behöver tillse att deras personuppgiftshantering är uppdaterad i detta hänseende. Läs mer under ”Personuppgifter och dataskyddsbehandling”.

Reglerna ska tillämpas från och med den 1 oktober 2022. Det är endast tid från och med den 1 oktober 2022 som tillgodoräknas vid beräkning av kvalificeringstiden. Skyldigheten att lämna erbjudande om tillsvidareanställning alternativt betala engångsbeloppet kan därför aktualiseras tidigast den 1 oktober 2024.