Förutsättningar för sjuklön

Uppdaterad 17 mars 2022

En anställd har rätt till sjuklön från första anställningsdagen, men är den avtalade anställningstiden kortare än en månad utges sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och varit anställd minst fjorton kalenderdagar i följd. Har arbetstagaren varit anställd hos samma arbetsgivare tidigare ska denna anställningstid räknas med om tiden mellan anställningarna inte är mer än fjorton dagar.

Sjukanmälan

En anställd som inte kan arbeta på grund av sjukdom så snart som möjligt anmäla detta till sin arbetsgivare enligt de rutiner som gäller på arbetsplatsen. Är den anställde av någon anledning förhindrad att sjukanmäla sig direkt vid insjuknande ska detta ske så fort hindret har upphört.

Läkarintyg

Den anställde är skyldig att styrka sin arbetsoförmåga med intyg från läkare eller tandläkare från och med den sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan.

Förstadagsintyg

En arbetsgivare får, om det finns särskilda skäl för det, kräva att en anställd styrker sin arbetsoförmåga från tidigare dag, ett så kallat förstadagsintyg.

Försäkran

En anställd ska till arbetsgivaren lämna en skriftlig försäkran om att denne varit sjuk samt uppgifter om i vilken omfattning arbetsoförmågan varit nedsatt och under vilka dagar den anställde skulle ha arbetat.