Övergång till månadshantering

Uppdaterad 13 februari 2024

Svenskt Näringsliv och LO är överens om en övergång från årsvis till månadsvis hantering av Avtalspension SAF-LO. Månadsvis hantering innebär att arbetsgivarna rapporterar utbetald kontant bruttolön till Fora varje månad. Fora beräknar även pensionspremier och fakturerar arbetsgivarna månadsvis. Detta innebär i sin tur att pensionspremier kommer att överföras till arbetstagarnas valda pensionsförsäkringar månadsvis.

Månadshantering har införts avseende löner som utbetalas från och med 2024-01-01. 

För information om övergången till månadsrapporteringen se www.fora.se

Fora, Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna har fått frågor av arbetsgivare kring hur § 5 nedan ska tolkas och tillämpas. Svenskt Näringsliv och LO har genom överenskommelse 2024-02-12 enats om en tolkning av § 5 med avseende på vilka lönedelar som kan betraktas som hänförliga till annan månad än utbetalningsmånaden.

Villkor om pensionsmedförande lön hänförlig till annan månad

I § 5 Avtalspension SAF-LO med premiebefrielseförsäkring anges följande (kursivt).

Den pensionsmedförande lönen utgörs av utbetald kontant bruttolön. 

Om utbetald kontant bruttolön innehåller lönedelar som är hänförliga till andra månader än den månad som lönen utbetalas ska dessa lönedelar ligga till grund för premieberäkningen för den månad som respektive lönedel är hänförlig till i stället för den månad som lönen utbetalas.

Partsgemensam tolkning av § 5 Avtalspension SAF-LO med premiebefrielseförsäkring

Paragrafens första stycke uttrycker att huvudregeln är att den pensionsmedförande lönen ska ligga till grund för premieberäkningen för den månad som lönen i fråga utbetalas. 

Paragrafens andra stycke uttrycker ett undantag från huvudregeln i första stycket. Undantaget innebär att de delar av den pensionsmedförande lönen som är att betrakta som hänförlig till annan månad än utbetalningsmånaden i stället ska ligga till grund för premieberäkningen för de månader som lönedelarna är hänförliga till. 

De lönedelar som är att betrakta som hänförliga till andra månader är följande.

  • Rörliga lönedelar som bygger på arbetstagarens prestation, exempelvis prestationslön, ackordslön, resultatlön och liknande.
  • Bonus, tantiem, gratifikationer och liknande, oavsett om ersättningen är kopplad till den anställdes arbetsinsats eller inte.
  • Kontant utbetalning av tidigare semesterårs sparade semesterdagar vid anställnings upphörande.

Vid premieberäkningen ska ovan nämnda lönedelar fördelas på intjänandeperioden i enlighet med det faktiska intjänandet förutom avseende kontant utbetalning av sparade semesterdagar som ska fördelas lika på de 12 månader som föregår den anställdes sista anställningsdag.

Information till arbetsgivare om den partsgemensamma tolkningen av § 5

Överenskommelsen om tolkningen avseende lön hänförlig till annan månad innebär att de ovan uppräknade lönedelarna ska rapporteras som lön hänförlig till annan månad i rapporteringen som arbetsgivaren gör till Fora. Dessa lönedelar ska fördelas på de månader som de är hänförliga till i enlighet med hur det faktiska intjänandet har sett ut. Detta gäller dock inte kontant utbetalning av sparade semesterdagar, avseende sådan utbetalning ska fördelningen i stället ske schablonmässigt med lika delar under de 12 månader som föregår den anställdes sista anställningsdag. Det bör här noteras att rapportering av lön hänförlig till annan månad än utbetalningsmånaden ska ske på så sätt som anges ovan, det är således inte valfritt att tillämpa reglerna (se dock nedan information om övergångsregler).

Lönedelar som inte omfattas av uppräkningen ovan är inte att betrakta som lön hänförlig till annan månad och ska följaktligen, i enlighet med huvudregeln, ligga till grund för premieberäkningen för utbetalningsmånaden.

Information om överenskommelsen och tolkningen av § 5 kommer att läggas ut på Foras hemsida så snart som möjligt. Arbetsgivarförbunden rekommenderas att informera medlemsföretagen i sina kanaler.

Särskilt om övergångsregler avseende lönedelar som är hänförliga till period innan 2024-01-01

Övergången från årsvis till månadsvis hantering sker per 2024-01-01. Svenskt Näringsliv och LO är ense om att för lönedelar som utbetalas efter 2023-12-31 men som är hänförliga till månader innan övergången till månatlig hantering ska den tidigare årliga hanteringen tillämpas för beräkning av pensionspremie.

Fora saknar dock IT-stöd för tillämpning av ovan angivna övergångsregler, vilket innebär att arbetsgivarna kommer att behöva hantera lön som är utbetalad efter 2023-12-31 men som är hänförlig till period före 2024-01-01 som en rättelse av det aktuella årets slutliga lönerapportering i Foras system. Eftersom sådan lönerapportering av Fora hanteras som en rättelse av tidigare år kommer det även föranleda Fora att debitera räntekostnader. Dessa räntekostnader ska dock återbetalas från Fora till arbetsgivarna vid ett senare tillfälle.

För det fall att arbetsgivare, på grund av att ändamålsenligt IT-stöd saknas, inte önskar tillämpa övergångsreglerna kan arbetsgivare rapportera dessa lönedelar i enlighet med huvudregeln i stället, d.v.s. som hänförliga till utbetalningsmånaden.