Lönestatistik

Uppdaterad 17 mars 2022

Svenskt Näringsliv producerar lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna, bland annat Industriarbetsgivarna. Lönestatistiken används i samband med avtalsförhandlingar med de fackliga organisationerna, vid rådgivning till företagen och för företagens eget analysarbete.

Lönestatistiken produceras i ett nytt system som heter Näringslivets lönestatistisk (NLS) där insamling, bearbetning och analys av statistiken sker genom Origo Group på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Lönestatistiken mäts årligen i september månad och består av:

  • Företagsstatistik för arbetare (lokaluppgifter). Månads- och timlön och gäller endast arbetare.
  • Förbundsstatistik (för respektive avtalsområde, stål- och metallindustri, gruvindustrin, massa- och pappersindustri, sågverksindustri, byggnadsämnesindustri samt Svemek) för arbetare och tjänstemän. Månads- och timlöner för arbetare samt månadslön för tjänstemän.

Ny lönestatistik presenteras årligen i början av februari, och baseras på september månads lön från föregående år.

Vad krävs för att använda Näringslivets lönestatistik?

Medlemsföretag som deltar i Svenskt Näringslivs löneundersökning blir kontaktade via brev till företagets VD med information om inloggningsrutiner. De som har fått ett sådant brev kan logga in här. Därefter skapas ett konto i NLS där en lönestatistikansvarig i berört företag ansvarar för företagets deltagande och för att fördela övriga roller; det kan vara löneadministratör och personalhandläggare. Industriarbetsgivarna kan ej assistera vid inrapportering, hjälp fås på telefon 08-580 022 22 eller via e-post support.lonestatistik@svensktnaringsliv.se. Industriarbetsgivarna har däremot möjlighet att hjälpa medlemmarna med användarrutiner, och att assistera med uttagande av statistik. Kontakta då jesper.hedin@industriarbetsgivarna.se, eller karin.bennbom@industriarbetsgivarna.se