Ledighet för att bedriva näringsverksamhet

Uppdaterad 17 mars 2022

Rätt till ledighet

Enligt lag (1997:1293) har arbetstagaren rätt att vara ledig från sin anställning för att starta eller bedriva egen näringsverksamhet. Med uttrycket bedriva näringsverksamhet avses ekonomisk verksamhet som bedrivs yrkesmässigt. Själva produktionen eller driften av verksamheten behöver inte vara igång men det krävs att arbetstagaren på ett påtagligt sätt har påbörjat planeringen och genomförandet av företagsstarten. För att ha rätt till ledighet måste arbetstagaren vid tidpunkten för ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren antingen de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Vid beräkning av anställningstid tillämpas reglerna i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Den verksamhet som arbetstagaren ska bedriva får inte konkurrera med arbetsgivaren. Konkurrensförbudet tar inte bara sikte på den del av verksamheten som arbetstagaren är sysselsatt i utan avser hela arbetsgivarens verksamhet och samtliga verksamhetsgrenar. Ledigheten får inte heller innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivarens verksamhet. Med väsentlig olägenhet menas att verksamheten inte kan fortgå på normalt sätt eller att det uppstår kraftiga arbetsbalanser. Även större kostnadsökningar får räknas som en väsentlig olägenhet. En normal fördyring i samband med att arbetsgivaren anställer en vikarie kan däremot inte anses som en sådan olägenhet.

Arbetstagarens rätt till ledighet för att starta eller bedriva näringsverksamhet innebär en rätt till ledighet på heltid under maximalt sex månader. Det finns dock inget som hindrar arbetstagaren och arbetsgivaren från att komma överens om längre eller kortare ledighet eller ledighet i annan omfattning. Rätten till ledighet gäller endast en period hos en och samma arbetsgivare. Arbetstagaren har därmed ingen rätt att dela upp ledigheten i olika perioder som sammanlagt blir sex månader.

Anmälan och beslut om ledighet

Anmälan om ledighet måste göras minst tre månader innan ledigheten ska börja. I samband med anmälan ska arbetstagaren ange hur länge denne planerar att vara ledig. Det finns i lagen inga bestämmelser om vilken information arbetstagaren ska lämna till arbetsgivaren i samband med sin ansökan. Det ligger dock i arbetstagarens intresse att lämna så utförliga uppgifter som möjligt om sin verksamhet för att arbetsgivaren ska kunna bedöma om denne har rätt till ledighet eller inte. Senast inom en månad efter anmälan ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om sitt beslut. En ansökan som inte uppfyller ovan nämnda förutsättningar för rätt till ledighet kan avslås av arbetsgivaren.

Återgång till arbete

Den anställde kan när som helst avbryta en påbörjad ledighet och återgå i tjänst. Underrättelse om sådant önskemål ska lämnas till arbetsgivaren snarast möjligt. Arbetstagaren har rätt att återuppta arbetet i samma omfattning som tidigare. Den som t.ex. har en heltidsanställning har därför rätt att fortsätta arbeta på heltid efter återgången. Arbetsgivaren har möjlighet att skjuta på återgången högst en månad. Genom att skjuta på återgången får arbetsgivaren viss tid på sig att förbereda för arbetstagarens återkomst. Rätten att skjuta upp ledigheten gäller enbart de fall då arbetstagaren avbryter ledigheten i förtid, inte när arbetstagaren återkommer efter den bestämda ledighetens slut. 

Anställningsvillkoren får inte försämras

Den anställde får inte avskedas eller sägas upp enbart av det skälet att han eller hon vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt denna lag. Inte heller får anställningsvillkoren försämras.

Det finns ingen skyldighet att betala lön under ledigheten. Tjänstledighetsavdrag görs enligt gällande kollektivavtal. Ledigheten är inte semesterlönegrundande.

Mer information

”Lag (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet” hittar du under Länkar.