Vård av barn och arbete hemifrån (vobb)

Uppdaterad 11 mars 2024

Att vobba innebär att arbetstagaren är hemma för vård av sjukt barn, samtidigt som denne arbetar hemifrån med lön från arbetsgivaren. Arbetstagaren behöver inte vobba en hel dag utan kan ta ut vab del av en dag eller hela dagar efter den period eller dag som denne vobbat. För rätt till lön förutsätts att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande. För att kunna vobba krävs alltid medgivande från arbetsgivaren. Vid diskussion om möjlighet till vobb är det viktigt att arbetsgivaren är tydlig med arbetstagaren vad som förväntas av denne vid vobb. Arbetsgivaren har däremot ingen rätt att kräva att den anställde vobbar istället för att vabba. Finns interna rutiner hos arbetsgivaren för hur vobb ska hanteras ska dessa följas.