Anställningsskydd vid föräldraledighet

Uppdaterad 17 mars 2022

Omplacering

En kvinna som på grund av graviditet inte kan utföra fysiskt påfrestande arbetsuppgifter har rätt att bli omplacerad till ett mindre ansträngande arbete med bibehållna förmåner. Detta gäller dock endast från och med den 60:e dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Rätt till omplacering gäller också gravida kvinnor i riskfylld arbetsmiljö under förutsättning att kvinnan med stöd av arbetsmiljölagen har förbjudits att fortsätta sitt vanliga arbete. Rätten till omplacering gäller även kvinnor som nyligen fött barn eller ammar. Om företaget saknar möjlighet till omplacering i de båda ovan beskrivna situationerna har kvinnan i stället rätt till tjänstledighet så länge det behövs för att skydda hennes hälsa och säkerhet, dock utan bibehållna anställningsförmåner. Om det uppkommer möjlighet till en omplacering som bedöms kunna avse minst en månad, ska arbetsgivaren erbjuda kvinnan arbetet.

En anställd som vill utnyttja sin rätt till omplacering ska anmäla det till arbetsgivaren minst en månad i förväg. Det gäller dock inte en gravid kvinna som avstängts från arbetet med stöd av arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren ska snarast möjligt meddela om omplacering kan ordnas.

Anställningsskydd

En anställd får inte sägas upp av det skälet att han eller hon begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet. Anställningsförmåner och arbetsförhållanden får inte försämras av det skälet att den anställde tar i anspråk sin rätt till ledighet.

Den som förkortar sin arbetstid ska i första hand behålla sina arbetsuppgifter. Arbetsgivaren får omplacera den anställde endast om det är nödvändigt på grund av ledigheten och i så fall endast inom ramen för anställningsavtalet. Vid omplacering kan dock tillägg, till exempel skifttillägg och tillägg för obekväm arbetstid, falla bort.

Anställningsskydd för föräldralediga och gravida finns i olika regelverk. För anställda som tar i anspråk sin rätt att vara föräldralediga eller vab:a regleras skyddet främst i föräldraledighetslagen. För gravida regleras anställningsskyddet i form av skydd mot uppsägning eller avskedande istället i diskrimineringslagen medan anställningsskyddet i form av rätt till omplacering enligt vad som beskrivs ovan regleras i föräldraledighetslagen och arbetsmiljölagen.

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist av arbetstagare som vid tidpunkten för uppsägningstillfället är föräldraledig på heltid börjar uppsägningstiden att löpa när arbetstagaren helt eller delvis återupptagit arbetet eller när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker.

Avtal om andra regler

Arbetsgivaren får inte genom avtal försämra den anställdes rättigheter enligt föräldraledighetslagen. Vissa avvikelser får göras i kollektivavtal. Arbetsgivaren får dock inte komma överens med den anställde om en avvikelse som innebär en försämring av den anställdes rättigheter.