Korttidsarbete

Uppdaterad 19 oktober 2022

Permanent system för korttidsarbete med statligt stöd

Den 30 september upphörde den tillfälliga förlängningen av krisstödet vid korttidsarbete som gällt under 2021. Från och med den 1 oktober 2021 gäller därmed enbart lagen för det permanenta stödet vid korttidsarbete – Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Korttidsarbete innebär att en arbetstagare tillfälligt går ner i arbetstid och lön. Kostnaden delas av arbetstagare, arbetsgivare och staten. Enligt lagen om stöd vid korttidsarbete kan företag få statligt stöd rörande en viss del av löneminskningen.

Karens tillfälligt borttagen

Den karenstid på 24 månader som i dagsläget finns för stöd vid korttidsarbete tas tillfälligt bort. Det innebär att arbetsgivare som fått stöd för korttidsarbete under perioden mars 2020-september 2021 kan få stöd på nytt, förutsatt att övriga krav är uppfyllda. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2022 och slutar gälla den 1 januari 2024.

Skatteverket tar den 1 april 2022 över hanteringen av den delen av stödsystemet som Tillväxtverket hanterar idag enligt lagen om stöd vid korttidsarbete. Tillväxtverket ska dock fortsatt handlägga alla ärenden som påbörjas före den 1 april 2022. För ansökningar som inkommer till Tillväxtverket fram till och med den 31 mars 2022 gäller de permanenta karensreglerna. Enligt dessa regler, som nu tillfällig upphävs fr.o.m. den 1 april 2022, finns karens på 24 månader från den sista månaden man erhållit stöd. Detta gäller bara för de som fått stöd under 2020 enligt 2020 års lagstiftning men inte för de som erhållit stöd enligt den tillfälliga lagen som gäller för 2021. Vid ansökan om stöd under den permanenta lagstiftningen är det därmed viktigt att veta under vilken lagstiftning tidigare stöd har getts. Har företaget fått stöd enligt 2020 års lagstiftning kommer företaget inte godkännas för stöd förrän 24 månader passerat sedan den sista stödmånaden.

Ansökan kan inte ges in till Skatteverket före den 1 april 2022.

Arbetsgivare har möjlighet att i april 2022 retroaktivt söka stöd för stödmånader som inleds december 2021–mars 2022. Detta under förutsättning att arbetsgivaren har ingått avtal om stöd vid korttidsarbete vid stödperiodens start.

För att vara berättigad till stöd finns det ett antal förutsättningar som företaget måste uppfylla. Dessa förutsättningar utgörs i huvudsak av följande:

  • De ekonomiska svårigheterna ska vara tillfälliga och allvarliga.
  • De ekonomiska svårigheterna ska ha orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll.
  • De ekonomiska svårigheterna ska inte rimligen ha kunnat förutses.
  • Företaget ska ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft, till exempel genom att företaget säger upp avtal för konsulter och bemanningsanställda men också genom avbrytande av provanställningar. 

Därutöver krävs att avtal har slutits mellan arbetstagare och arbetsgivare för att kunna permittera och erhålla stöd. Sådana avtal har Industriarbetsgivarna tecknat med IF Metall, GS, Pappers, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Du hittar avtalen i rutan Dokument & avtal. För frågor om dessa avtal kontakta Industriarbetsgivarnas rådgivning.

Stöd för korttidsarbete kan beviljas för permitteringsnivåerna 20, 40 och 60 procent. Staten står för en tredjedel av lönekostnaderna samt arbetsgivaravgifterna. Motsvarande löneminskning för arbetstagarna ska uppgå till 12, 16 respektive 20 % av ordinarie lön.

Det är inte möjligt att erhålla stöd för korttidsarbete som är hänförlig till en arbetstagares uppsägningstid. Detta innebär att arbetsgivaren inte kan erhålla stöd för arbetstagare som man sagt upp på grund av till exempel arbetsbrist.

Hur man går tillväga för att ansöka om stöd från och med den 1 april 2022

Se information på Skatteverkets hemsida.