Korttidsarbete och korttidspermittering

Uppdaterad 27 oktober 2021

Permanent system för korttidsarbete

Den 30 september upphörde den tillfälliga förlängningen av krisstödet vid korttidsarbete som gällt under 2021. Från och med den 1 oktober 2021 gäller därmed enbart lagen för det permanenta stödet vid korttidsarbete – Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Korttidsarbete innebär att en arbetstagare tillfälligt går ner i arbetstid och lön. Kostnaden delas av arbetstagare, arbetsgivare och staten. Enligt lagen om stöd vid korttidsarbete kan företag få statligt stöd rörande en viss del av löneminskningen.

Karens för företag som ansökt om stöd under 2020

Enligt den permanenta lagen finns karens på 24 månader från den sista månaden man erhållit stödet. Detta gäller bara för de som fått stöd under 2020 enligt 2020 års lagstiftning men inte för de som erhållit stöd enligt den tillfälliga lagen som gäller för 2021. Vid ansökan om stöd under den permanenta lagstiftningen är det därmed viktigt att företaget är medveten om under vilken lagstiftning tidigare stöd har getts. Har företaget fått stöd enligt 2020 års lagstiftning kommer företaget inte godkännas för stöd under den permanenta lagstiftningen förrän 24 månader har passerat sedan den sista stödmånaden.

Karenskravet innebär i praktiken följande:

  • Har företaget fått stöd under 2020 gäller 2020-års lagstiftning.
  • Har företaget fått stöd under 2021 gäller 2021-års lagstiftning.
  • Det enda undantaget är december 2020. Har företaget fått stöd i december 2020 och december varit den sista stödmånaden gäller 2020-års lagstiftning. Har företaget fått stöd i december 2020 och december varit den första stödmånaden gäller 2021-års lagstiftning. Har företaget enbart december 2020 som stödmånad behöver du veta när ansökan gjordes. Gjordes den i mars 2021 eller senare gäller 2021-års lagstiftning, gjordes den under 2020 gäller 2020-års lagstiftning.

Karenskravet i det permanenta stödet vid korttidsarbete innebär att majoriteten av de företag som fått stöd under pandemin inte kommer att vara kvalificerade för det permanenta stödet.

Förutsättningar för erhållande av stöd

Förutsatt att företaget inte erhållit stöd under 2020 (se ovan) kan företaget ansöka om erhållande av stöd för korttidsarbete. Stödet hanteras av Tillväxtverket från den 1 oktober 2021 till och med den 31 mars 2022.

För att vara berättigad till stöd finns det ett antal förutsättningar som företaget måste uppfylla. Dessa förutsättningar utgörs i huvudsak av följande:

  • De ekonomiska svårigheterna ska vara tillfälliga och allvarliga.
  • De ekonomiska svårigheterna ska ha orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll.
  • De ekonomiska svårigheterna ska inte rimligen ha kunnat förutses.
  • Företaget ska ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft, till exempel genom att företaget säger upp avtal för konsulter och bemanningsanställda men också genom avbrytande av provanställningar. 

Därutöver krävs att avtal har slutits mellan arbetstagare och arbetsgivare för att kunna permittera och erhålla stöd. Sådana avtal har Industriarbetsgivarna tecknat med IF Metall, GS, Pappers, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Avtalen måste finnas på plats vid ansökningstillfället. För frågor om dessa avtal kontakta Industriarbetsgivarnas rådgivning.

Stöd för korttidsarbete kan beviljas för permitteringsnivåerna 20, 40 och 60 procent. Staten står för en tredjedel av lönekostnaderna samt arbetsgivaravgifterna. Motsvarande löneminskning för arbetstagarna ska uppgå till 12, 16 respektive 20 % av ordinarie lön.

Det är inte möjligt att erhålla stöd för korttidsarbete som är hänförlig till en arbetstagares uppsägningstid. Detta innebär att arbetsgivaren inte kan erhålla stöd för arbetstagare som man sagt upp på grund av till exempel arbetsbrist.

Hur man går tillväga för att ansöka om stöd

För att ansöka om stöd behöver arbetsgivaren träffa en lokal överenskommelse om korttidsarbete med de fackliga motparter vars medlemmar man avser att ansöka om korttidsarbete för.

Därefter ansöker arbetsgivaren om stöd hos Tillväxtverket. Sammanfattningsvis görs ansökan i två steg: 

  1. Först gör företaget ansökan om godkännande för stöd vid korttidsarbete. Ansökningsblanketten finns här. Färdig ansökningsblankett skickas med mejl till registraturen@tillvaxtverket.se, men kan också skickas med brev till Tillväxtverket, Box 4044, 102 61, Stockholm. 
  2. Om ansökan i steg 1 beviljas kan företaget sedan i steg 2 ansöka om preliminärt stöd. När denna ansökan skickas in behöver företaget bifoga ingånget lokalt avtal och underlag om anställda. Tillväxtverket tar kontakt med företaget angående vilken information som behöver skickas in. Ansökan om preliminärt stöd kan göras från tidigast dagen som ansökan om godkännande (ansökan i steg 1) skickades in, eller från och med två kalendermånader retroaktivt från beslutsdatumet, om det gått mer än två månader från dagen då ansökan skickades in till dagen för beslut om godkännande.