Cementkrisen

Uppdaterad 15 november 2021

Sveriges framtida cementförsörjning är just nu mycket osäker. Ett stopp för Cementas kalkbrytning skulle få förödande konsekvenser för industrin och hela samhället. Ett brytningsstopp påverkar allt från byggbranschen till gruvnäringen, stålindustrin och transportsektorn.

Här finns Vanliga frågor och svar om Cementkrisen.

Hur hjälper vi dig – stöd vid driftsinskränkningar

Det finns en uppenbar risk för att flera företag blir nödgade till neddragningar om cementkrisen inte får en långsiktig lösning. Driftsinskränkningar har ofta långa ledtider. MBL-förhandlingar ska genomföras innan beslut fattas och hänsyn ska tas till Främjandelagens regler om varsel till Arbetsförmedlingen. 

LAS och kollektivavtalens regler om uppsägningstider ska också tas i beaktande. Det innebär att konsekvensbedömningar säkert kommer att inledas redan under hösten. På Industriarbetsgivarguiden.se har vi samlat information om varsel, om förfarandet vid arbetsbrist och om korttidsarbete. 

Här finns mer information om hantering vid varsel och vad som gäller vid driftsinskränkningar

Här finns mer information och handledning om förfarandet vid arbetsbrist.

Vad gäller vid korttidsarbete med statligt stöd

Skulle ditt företag behöva ansöka om korttidsarbete med statligt stöd gäller följande förutsättningar:

  • De ekonomiska svårigheterna ska vara tillfälliga och allvarliga.
  • De ekonomiska svårigheterna ska inte rimligen ha kunnat förutses.
  • De som fått stöd under 2020-stödet har en karenstid på 24 månader från sista månaden som stödet utgick.
  • Permitteringsgraderna kommer att vara 20, 40 och 60 procent.
  • Staten står för en tredjedel av lönekostnaderna samt arbetsgivaravgifterna.
  • Det krävs att avtal har slutits mellan arbetstagare och arbetsgivare för att kunna permittera och erhålla stöd. 

Industriarbetsgivarna har tecknat sådana avtal med samtliga motparter. Här finns mer information.

Det är inte möjligt att erhålla stöd för korttidsarbete som är hänförlig till en arbetstagares uppsägningstid. Detta innebär att arbetsgivaren inte kan erhålla stöd för arbetstagare som man sagt upp på grund av till exempel arbetsbrist.

Vad gäller vid korttidsarbete utan statligt stöd

På avtalsområdena för Byggnadsämnesindustrin, Svemek och Gruvindustrin finns sedan tidigare avtal tecknade mellan Industriarbetsgivarna och IF Metall avseende möjlighet att träffa lokala överenskommelser om korttidsarbete utan statligt stöd. Motsvarande avtal finns inte centralt på tjänstemannaområdet. Överenskommelse om nedgång i tid och lön kan träffas direkt med den enskilde tjänstemannen eller lokalt med den fackliga organisationen. På avtalsområdet Stål- och Metall finns möjlighet att använda avtalets regler om TOF alternativt träffa en lokal permitteringslöneöverenskommelse.

Kontakta vår rådgivning – vi hjälper dig med arbetsrättslig rådgivning

Genom vår arbetsrättsliga rådgivning bistår Industriarbetsgivarna medlemsföretagen i frågor som bland annat rör driftsinskränkningar. På vår hemsida – industriarbetsgivarna.se – under fliken ”Allt om cementkrisen” samt här på vår arbetsgivarguide – industriarbetsgivarguiden.se – samlar vi aktuell arbetsrättslig information och i vår mejl- och telefonrådgivning besvarar vi era frågor.