Arbetstid – Trevalet för tjänstemän

Uppdaterad 11 oktober 2021

I Bilaga 3 i Stål- och metallindustrin, avtal och bilagor till allmänna anställningsvillkor, finns regler om ”Trevalet” – arbetstidskonton.

Enligt det så kallade ”trevalet” ska på företagen anställda tjänstemän (även oorganiserade) senast 31 januari varje år göra ett av nedanstående val:

  1. Arbetstidsförkortning motsvarande fyra dagar som tas ut under kalenderåret.

De fyra dagarna proportioneras i förhållande till hur mycket tjänstemannen har arbetat under föregående år (den 1 februari år 1 – den 31 januari år 2). Ifall tjänstemannen inte tar ut någon av dessa dagar under kalenderåret, eller om tjänsteman av något skäl inte gör något val av hur trevalet ska tas, ska tjänstemannen ersättas med kontant betalning.

  1. En avsättning till pensionspremie motsvarande 2,4 % av under föregående kalenderår utbetald månadslön.

I begreppet ”månadslönen” ingår total förtjänst under perioden inklusive samtliga tillägg. Således ska följande ingå:

  • utbetald månadslön inklusive eventuella rörliga lönedelar
  • tillägg för arbete på obekväm arbetstid
  • andra särskilda tillägg och ersättningar som är kopplade till arbete under ordinarie tid
  • ersättning vid av arbetsgivaren betald ledighet, till exempel permission och betald ledighet enligt förtroendemannalagen
  • sjuklön

Ersättning för övertidsarbete, föräldraledighet, sjukpenning, semesterutbetalning osv. ingår således inte.

  1. En kontant ersättning i form av ett engångsbelopp motsvarande 2 % av under föregående kalenderår utbetald månadslön.

Månadslönen beräknas som ovan under punkten 2. Detta belopp ingår då i den fasta lönen som arbetsgivaren har att anmäla som pensionsmedförande lön enligt ITP-planen, avdelning 1 och 2.