Inarbetning/arbetstidsförkortning

Uppdaterad 17 mars 2022

Inarbetning/arbetstidsförkortning (stål- och metallavtalet § 4 mom 3)

Arbetstidsförkortning ger heltidsanställd dagtidsarbetare rätt att för varje arbetade 40 timmar ordinarie arbetstid, exklusive övertidsarbete, tillgodoräkna sig 24 minuters ledighet. Tvåskiftsarbetande arbetare har rätt till 120 minuter (två timmar) per arbetade 40 timmar. Vid kortare arbetstid än ordinarie arbetstid utges arbetstidsförkortning i proportion därtill.

Som arbetad tid jämställs följande:

– permission

– permittering

– deltagande i fackligt arbete enligt förtroendemannalagen, FML

– kompledighet vid övertidsarbete

– ledighet under i arbetstidsschemat infallande helgdag måndag – fredag

– utlagd ledighet enligt stål och metallavtalets § 5 mom 4 (Varierad arbetstid – Trygghet och flexibilitet)

Förkortningen ser ut som följer beroende på arbetstiden:

Dagtidsarbetares arbetstidsmåttFörkortning
Tvåskift120 minuter
40 timmar24 minuter
35 timmar21 minuter
30 timmar18 minuter
25 timmar15 minuter
20 timmar12 minuter

Schemaläggning av arbetstidsförkortning

De lokala parterna kan enas om att arbetstidsförkortningen ska schemaläggas. Om den schemaläggs får under året nyanställda arbetare ledigt på samma schemalagda tider som andra, t ex att man slutar tidigare på fredagar eller är ledig på klämdagar, trots att nyanställda inte arbetat in den fulla arbetstidsförkortningen. Å andra sidan får en arbetare som slutar sin anställning under året inte ut redan intjänad men schemalagd arbetstidsförkortning i betalning. Om överenskommelse om hur arbetstidsförkortning ska förläggas inte kan träffas ska arbetstidsförkortningen föras till arbetstidsbanken (stål och metallavtalets § 4 mom 4).

Noteras bör att uttag av ledig tid i form av arbetstidsförkortning inte ökar antalet timmar en arbetare kan arbeta övertid på det sätt som uttag av ”vanlig” kompensationstid” gör genom s k tvättning av övertid.