Ersättning vid förskjuten tid (§ 6)

Uppdaterad 13 december 2023

Arbetsgivare har möjlighet att tillfälligt beordra förskjutning av arbetares arbetstid. Detta innebär att en eller flera arbetares arbetstid från ett givet datum omfattar en annan förläggning av arbetstiden än ordinarie. Per förskjuten timme betalar arbetsgivaren en ersättning i enlighet med Byggnadsämnesavtalets § 6, men endast för de timmar som ligger utanför den för arbetaren ordinarie arbetstiden. Skulle förskjutna timmar hamna på tider som berättigar till OB-tillägg, utgår denna ersättning samtidigt som ersättning för förskjuten tid. Däremot utgår inte övertidstillägg och ersättning för förskjuten tid samtidigt.

Tillfällig förändring

Då arbetare t.ex. beordras att förskjuta sin ordinarie arbetstid från kl. 07.00 – 16.00 till kl. 09.00 – 18.00 under fyra dagar p g a omständigheter som uppstått, betalas ersättning enligt § 6 för den tid som ligger utanför den ordinarie arbetstiden, i detta fall för tiden kl. 16.00 – 18.00.

Varaktig förändring

Vid varaktig förändring av ordinarie arbetstid till arbetstid som det inte finns lokala överenskommelse om på arbetsplatsen, måste arbetsgivaren förhandla med den lokala fackliga organisationen enligt § 2 mom 4 för att fastställa ny ordinarie arbetstid. Efter att företaget minst 14 dagar före den planerade förändringen av arbetstiden kallat till förhandling och kommit överens om nya arbetstider åvilar det företaget att underrätta berörda arbetare om de nya arbetstiderna minst 14 dagar innan förändringen ska ske. Företaget kan dock genomföra förändringen direkt, men måste då betala ersättning enligt § 6 för de timmar som ligger utanför den tidigare gällande ordinarie arbetstiden. Detsamma gäller ifall företaget förlägger arbetstiden i enlighet med stupstocken i § 2 mom 5. Ersättning för förskjuten tid betalas tills återgång sker till den ordinarie arbetstiden på arbetsplatsen eller tills denne en ny ordinarie arbetstid har fastställts genom lokal överenskommelse och berörda arbetare har meddelats den nya arbetstiden 14 dagar innan arbetstiden träder i kraft. Om lokal överenskommelse inte kan nås måste arbetsgivaren fullfölja förhandlingsordningen innan förändring till nya ordinarie arbetstid fastställs. Om förskjutning av arbetstiden genomförs utgår tillägget till dess förhandlingen om varaktig förändring slutförts.