Gravida och ammande arbetstagare

Uppdaterad 17 augusti 2021

Det finns faktorer i arbetsmiljön som kan utgöra särskilda risker för gravida, ammande och de arbetstagare som just fött barn. Vissa arbetsuppgifter är till exempel förbjudna för gravida att utföra. Detta framgår i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare.

Det finns föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare

Föreskrifternas syfte är att förhindra att arbetstagare som är gravida, ammande eller som just fött barn ska utsättas för risker för ohälsa och olycksfall. Föreskrifterna gäller all verksamhet där arbete utförs av arbetstagare som är gravid, har fött barn högst 14 veckor innan arbetet ska utföras eller ammar och som har underrättat arbetsgivaren om detta.

Prevents hemsida finns också information om graviditet och amning.

Undersök arbetsmiljön och bedöm risken

Så fort arbetsgivaren underrättats ska denne i samverkan med kvinnan undersöka och bedöma risken för att hon utsätts för faktorer eller förhållanden i arbetet som kan ha skadlig inverkan på graviditet, amning eller annan ohälsa. De arbetsmiljöfaktorer, -processer och -förhållanden som avses finns angivna i föreskrifternas bilaga. Det handlar om:

– Fysikaliska faktorer – till exempel vibrationer, buller eller strålning
– Belastningsergonomiska faktorer – till exempel manuell hantering av laster, förflyttningar och fysisk uttröttning
– Smittämnen – med risker för kvinnan, fostret eller ammande barn
– Kemiska ämnen – med känd skadlig påverkan på gravida kvinnors, fosters eller ammade barns hälsa
– Psykosociala faktorer – till exempel arbetsförhållanden som kan medföra psykisk uttröttning eller våld och hot om våld
– Processer där cancerframkallande ämnen och produkter avges
– De arbetsförhållanden som råder vid gruvarbete under jord

I strålskyddslagen finns bestämmelser om gravida eller ammande arbetstagares exponering för joniserande strålning.

Informera och åtgärda

Kvinnan ska informeras om resultatet av riskbedömningen och de åtgärder som ska vidtas. Har det visat sig att det finns risker ska dessa snarast åtgärdas och om det inte går att undanröja dem så ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som är praktiskt möjliga och rimliga för att ge kvinnan andra arbetsuppgifter.

Förbud mot arbete

Så länge risker finns kvar får kvinnan inte sysselsättas i förvärvsarbete.

Det är också förbud kopplat till arbeten
– där bly och blyföreningar kan upptas i kroppen
– som innebär exponering för vissa smittämnen

Under vissa omständigheter är det också förbud att sysselsätta gravida eller de som nyligen fött barn i nattarbete.
En del av de förbjudna arbetena är kopplade till en sanktionsavgift.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets ämnessida om gravida och ammande.

Tillgång till vilrum

Det ska finnas möjlighet för gravida och ammande att under lämpliga förhållanden vila liggande på arbetsstället.

Industriarbetsgivarna har i samverkan med IF Metall tagit fram en skrift som kan ge vägledning: ”Arbetsmiljörisker vid graviditet och amning – en vägledning för gravida, arbetsgivare och fackklubbar inom gruv- och stålbranschen.” Du hittar skriften under Dokument & avtal.