Arbeta utomlands

Uppdaterad 24 november 2023

Utlandsuppdrag kan vara av olika karaktär och varaktighet. Innan man som arbetsgivare skickar en medarbetare att arbeta utomlands är det viktigt att ta reda på vad som gäller.

När ett företag ska skicka en anställd till ett annat land för att utföra arbete kan det vara fråga om;

  • tjänsteresa, 
  • utstationering
  • utsändning
  • distansarbete

Som arbetsgivare är det viktigt att klargöra vad utlandsarbetet definieras som eftersom det påverkar vilka villkor som ska gälla, vilken lagstiftning som ska tillämpas eller var en, under utlandsuppdraget, eventuell uppkommen tvist ska lösas. Nedanstående beskrivning är gjord är utifrån svensk lagstiftning. Viktigt att komma ihåg är dock att landet den anställde sänds till kan ha andra definitioner av tjänsteresa, utstationering, utsändning och distansarbete. Det är därför att rekommendera att kontrollera med det landets myndigheter om dess krav på anmälan, arbetstillstånd och övrigt. 

Tjänsteresa

Tjänsteresa kännetecknas vanligtvis av kort varighet, men kan även i vissa fall pågå under en längre tid. Det som tidsmässigt kännetecknar en tjänsteresa är avsikten att den anställda efter en tid ska återkomma till tjänstestället. Observera att om utlandsuppdraget är för långt för att klassas som en tjänsteresa kan det röra sig om en utsändning alternativt beroende på resans syfte kan det röra sig om utstationering eller distansarbete i stället för en tjänsteresa (se nedan). 

Anställningsvillkoren vid tjänsteresa regleras normalt av arbetstagarens anställningsavtal, företagets utlandsreglemente eller personalhandbok. Eventuellt fortsätter företaget att helt eller delvis tillämpa det svenska kollektivavtalet.

Det kan finnas regler i kollektivavtal, exempelvis rörande försäkringar i avtal om social trygghet som kan komma att aktualiseras i samband med tjänsteresor utomlands. Läs mer om kollektivavtalade försäkringar på Avtalat Huvudregeln är att kollektivavtalet inte är tillämpligt vid arbete utomlands. I de flesta kollektivavtal, framförallt på tjänstemannasidan, finns det därför bestämmelser om vad som istället gäller vid utlandstjänstgöring. Detta kan dock variera varför det är viktigt att ta reda på vad som står i det avtal som ditt företag är bundet av.

Utstationering av arbetstagare till annat land

Beroende på utlandsuppdragets syfte och länge kan det vara fråga om utstationering. Utstationering kan vara aktuellt då ett företag i ett EU/EES-land skickar en anställd till ett annat EU/EES-land för att under en begränsad tid utföra arbete där. Det finns ingen klar definition av vad som menas med begränsad tid utan det får avgöras från fall till fall.

Utstationering kan förekomma i tre fall:

1) När en arbetsgivare för egen räkning och under egen ledning sänder arbetstagare till Sverige enligt avtal som arbetsgivaren ingått med den i Sverige verksamma mottagaren av tjänsterna.

2) När en arbetsgivare sänder arbetstagare till Sverige till en arbetsplats eller företag som tillhör koncernen, dvs utstationering sker inom en koncern.

3) När en arbetsgivare som hyr ut arbetskraft eller ställer arbetskraft till förfogande sänder arbetstagare till ett användarföretag som är etablerat i Sverige eller som bedriver verksamhet här, dvs arbetskraft som hyrs ut till ett användarföretag i Sverige.

Som utstationerande arbetsgivare behöver du utreda vilka garanterade arbets- och anställningsvillkor värdlandet uppställer för utstationerade arbetstagare, den sk hårda kärnan.  För att få veta vad som gäller vid utstationering till ett visst land kan man kontakta de sk förbindelsekontor som finns i varje land.
 
Vid arbete utanför EU/EES kan det inte bli fråga om utstationering. 

De svenska kollektivavtalen gäller som huvudregel endast inom Sveriges gränser. Finns inget utlandsreglemente är det därför viktigt att arbetsgivaren träffar enskild eller lokal överenskommelse om ersättning för ökade levnadsomkostnader före avresa.

Utsändning

Om en tillfällig utlandstjänstgöring inom EU/EES, som sker på arbetsgivaren initiativ, inte uppfyller kriterierna för utstationering kan det i stället betraktas som en utsändning. Om den anställde ska arbeta tillfälligt i ett land utanför EU/EES på uppdrag av arbetsgivaren men pågå längre tid än vad som kan betecknas som en tjänsteresa, är det också att betrakta som en utsändning. En viktig parameter är att det finns ett syfte för arbetsgivaren att arbetet sker från det aktuella landet för att det ska betraktas som en utsändning. Om arbetet likväl hade kunnat ske från hemlandet, men trots det sker från utlandet, kan det istället ses vara distansarbete från utlandet.

Vid utsändning inom EU/EES är huvudregeln att utsändarlandets regler gäller i anställningen. Vid utsändning utanför EU/EES kan andra bedömningar behöva göras om vilket lands lag som blir tillämpligt.

De svenska kollektivavtalen gäller som huvudregel endast inom Sveriges gränser. Finns inget utlandsreglemente är det därför viktigt att arbetsgivaren träffar enskild eller lokal överenskommelse om ersättning för ökade levnadsomkostnader före avresa.

Distansarbete

Det har efter Corona-pandemin blivit vanligare att vissa medarbetare arbetar på distans, dvs från annan plats än arbetsplatsen. Det är alltid arbetsgivaren som tar beslut om distansarbete skall tillåtas. I det fall arbetet sker på distans ifrån ett annat land än Sverige måste reglerna nedan kring arbetstillstånd, kollektivavtal, försäkringar, lagval, socialförsäkring och skatt utredas. Viktigt att känna till är att reglerna kan skilja sig åt från land till land.

Utlandstjänstgöring och kollektivavtalade försäkringar

Innan en medarbetare skickas på utlandstjänstgöring är det viktigt att arbetsgivaren kontrollerar hur de kollektivavtalade försäkringarna fungerar och om de gäller, detta är avhängigt hur länge medarbetaren ska arbeta utomlands, i vilken form och i vilket land. Mer allmän information om detta finns på Avtalat, Det går även att finna fördjupad information om kollektivavtalade försäkringar vid utlandstjänstgöring för Tjänstemän respektive Arbetare

I vissa fall ska man som arbetsgivare anmäla till Collectum om det är en tjänsteman, eller till Fora om det är en arbetare som ska tjänstgöra utomlands. Mer information om när och hur en anmälan skall göras finns hos Collectum respektive Fora.

Några viktiga saker att utreda inför en utlandstjänstgöring:

I vilket land ska arbetstagaren beskattas?
Var ska arbetstagaren anses vara bosatt skatterättsligt och vad innebär detta?
I vilket land ska arbetsgivaravgiften betalas?
Vad händer med arbetstagarens socialförsäkringsskydd?
Vad händer med arbetstagarens pension?

Läkekostnadsförsäkring – LFU

För tjänstemän som skall tjänstgöra utomlands skall en läkekostnadsförsäkring, s.k. LFU, tecknas från utlandstjänstgöringens första dag. LFU kan också omfatta make, maka, sambo och barn under 21 år om familjen följer med vid utlandstjänstgöringen, och om arbetsgivaren och den anställde är överens om detta. Mer information om detta och vad som ingår i försäkringen finns på Collectums och Avtalats respektive hemsida.

För arbetare som ska tjänstgöra utomlands rekommenderas att en LFU tecknas. Den ersätter då sjukvårdskostnader i fall arbetstagaren behöver sjukvård under sin utlandstjänstgöring, se mer information hos Avtalat och Fora.