Tillfälliga regler vid sjukdom

Uppdaterad 10 december 2021

Blir arbetstagaren sjuk ska denne sjukskriva sig enligt gällande kollektivavtal eller interna rutiner och uppbär därmed sjuklön i enlighet med kollektivavtalet.

För att minska smittspridningen av Covid-19, samt avlasta hälso- och sjukvården infördes under 2020 ett antal åtgärder och tillfälliga förändringar i reglerna vid sjukdom. De flesta av dem upphörde att gälla den 30 september 2021. Då smittspridningen på nytt ökat aviserade regleringen den 7 december att några av de fortfarande gällande åtgärderna förlängs samt att några av de som upphört återinförs, se förteckning nedan.

Åtgärderna kommer att ingå i en extra ändringsbudget som regeringen avser att överlämna till riksdagen efter årsskiftet. De flesta åtgärder föreslås börja gälla från och med 8 december 2021. Samtliga föreslås gälla till och med 31 mars 2022.

För mer information se även länkar till Försäkringskassan, Regeringen och Verksamt i rutan ”Länkar”.

Staten står för sjuklönekostnaden

Staten tar tillfälligt hela kostnaden för arbetsgivares sjuklönekostnader. Du som arbetsgivare ska betala ut sjuklön till dina anställda precis som vanligt. Som arbetsgivare lämnar du varje månad in en arbetsgivardeklaration till Skatteverket och fyller i sjuklönekostnaden.

Skatteverket meddelar i sin tur Försäkringskassan om dina sjuklönekostnader och lönekostnader. Utifrån dessa uppgifter beslutar Försäkringskassan om din ersättning. Skatteverket betalar ut ersättningsbeloppet till ditt skattekonto. Läs mer på Försäkringskassan hemsida.

Regeringen har föreslagit att åtgärden återinförs med retroaktiv verkan från och med 1 december 2021.

Tillfälligt slopat karensavdrag – anställda och egenföretagare

Karensavdraget för sjuklön och sjukpenning tas tillfälligt bort genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. 

Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt enligt tillämpligt kollektivavtal. För mer information om beräkning av karensavdrag, se Industriarbetsgivarguiden.

Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan.

Egenföretagare med F-skattsedel ska kunna ansöka om retroaktiv sjukpenning för de första 14 dagarna i sjukperioden hos Försäkringskassan, oavsett vilken karenstid egenföretagaren valt

Egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas av kompensation för karensavdrag, då de omfattas av reglerna för sjuklön.

Regeringen har förslagit att åtgärden återinförs.

Tillfälligt borttaget krav på läkarintyg vid smittbärarpenning

Tillfälligt borttaget krav på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning som gäller covid-19.  Det krävs fortfarande att en läkare har beslutat om avstängning från arbetet, enligt smittskyddslagen, för att ha rätt till ersättningen.

Regeringen föreslår att åtgärden återinförs och avser återkomma med datum för ikraftträdande.

Tillfällig föräldrapenning vid stängning av skola/förskola

Tillfällig föräldrapenning utges om förälder behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda ett barn när till exempel en förskola eller skola är stängd i vissa situationer som är kopplade till sjukdomen covid-19. Åtgärden gäller för närvarande t o m den 31 januari 2022.

Regeringen har förslagit att åtgärden förlängs.

Tillfällig förebyggande sjukpenning för riskgrupper

Tillfällig förebyggande sjukpenning utges till personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Omfattar den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas. För rätt till ersättning krävs läkarintyg som visar sjukdomstillstånd (särskilt angivna) som innebär hög risk för att bli allvarligt sjuk av covid-19 som kan ge rätt till ersättning.

För rätt till ersättning krävs dessutom att det saknas möjlighet att utföra förvärvsarbetet i hemmet. Det krävs även att arbetsgivaren inte har erbjudit andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller det i övrigt inte har gått att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen, så att lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika smittspridning av sjukdomen covid-19.

Regeringen har förslagit att åtgärden återinförs.

Tillfällig smittbärarpenning närstående till riskgrupp

Tillfällig smittbärarpenning utges till personer som måste avstå från arbete för att undvika att smitta en närstående som ingår i en riskgrupp för covid-19. Med riskgrupp i denna ersättning menas en person som är 70 år eller äldre eller som har ett sjukdomstillstånd som innebär stor risk att bli allvarligt sjuk av covid-19.

Rätt till ersättning har anhörig som till viss del arbetar som personlig assistent till en vuxen person i en riskgrupp, eller anhörig som idag till viss del får närståendepenning för vård av en vuxen person i en riskgrupp och som måste avstå från arbete och inte har möjlighet att arbeta hemifrån. För rätt till ersättning krävs dessutom att arbetsgivaren inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen så att smittspridning kan undvikas.

Regeringen har förslagit att åtgärden återinförs.
 

Förebyggande tillfällig föräldrapenning vid vård av tidigare allvarligt sjukt barn

Tillfällig förebyggande föräldrapenning utges till föräldrar som avstår arbete för att vårda ett barn som nyss varit allvarligt sjukt och som behöver skyddas från smitta av sjukdomen covid-19. Ett barn bedöms vara allvarligt sjuk när det finns en påtaglig fara för barnets liv, eller om barnet efter och i direkt anslutning till ett livshotande tillstånd, får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan denna behandling.

För rätt till ersättning krävs ett läkarutlåtande med bedömning att barnet behöver skyddas från smitta av viruset som orsakar sjukdomen covid-19.

Ersättningen kan betalas ut till den förälder som behöver avstå från arbete och vårdar barnet. Alla barnets föräldrar kan ha rätt till ersättningen om de avstår från arbete för att skydda barnet från smitta och inte har möjlighet att arbeta hemifrån.

Ersättning med förebyggande tillfällig föräldrapenning gäller för närvarande t o m 31 januari 2022.

Regeringen har förslagit att åtgärden förlängs.

Graviditetspenning till gravida vid risker i arbetsmiljön

Socialstyrelsen har den 26 februari 2021 informerat om en särskild risk för gravida i vecka 20 – 36 med anledning av covid-19. Socialstyrelsen har bedömt att gravida under den senare delen av graviditeten har en högre risk att föda för tidigt vid en covid-19 infektion. Gravida bedöms nu vara en riskgrupp från 20:e graviditetsveckan, vilket innebär att den gravida inte ska exponeras för smitta i sin arbetsmiljö. Denna riskfaktor ingår därmed vid bedömning av rätt till graviditetspenning. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och bedömer om en gravid ska stängas av från arbetet. Om arbetsgivaren beslutat om avstängning har den gravida rätt till graviditetspenning under hela avstängningsperioden, fram till den elfte dagen före beräknad förlossning. Denna åtgärd gäller alltjämt.

Ersättning vid inställd vård eller rehabilitering

Undantag tillämpas vid prövningen mot normalt förekommande arbete i sjukpenningen vid inställd vård eller rehabilitering. Åtgärden gäller för närvarande t o m den 31 december 2021.

Regeringen har förslagit att åtgärden förlängs t o m den 31 december 2022.

Arbetsskadeförsäkringen

Covid-19 är sedan tidigare införs på listan över smittsamma sjukdomar i bilagan till förordningen om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.