Yrkesintroduktion

Uppdaterad 09 juli 2021

Avtalen om yrkesintroduktion är en möjlighet för företag att skräddarsy sin kompetensförsörjning. Som arbetsgivare kan du med yrkesintroduktion anställa personer till reducerad lön och förse dem med precis de kunskaper och erfarenheter som ditt företag behöver!

Industrin står under de kommande åren inför en betydande generationsväxling, vilket ökar behovet av nya medarbetare. Arbetet inom industrin ställer dessutom allt högre krav på teoretisk utbildning och kvalificerad yrkeserfarenhet, och företagen upplever redan idag svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Samtidigt minskar storleken på de ungdomskullar som kommer ut på arbetsmarknaden vilket gör att konkurrensen om arbetskraften ökar.

För att säkerställa företagens kompetensbehov krävs smidiga lösningar med kompletterande utbildningsformer, och i detta sammanhang kan yrkesintroduktionsanställningar spela en viktig roll. Genom att den yrkesintroduktionsanställde förses med just de kunskaper företaget behöver, bidrar anställningen till att trygga företagets långsiktiga kompetensbehov samtidigt som den yrkesintroduktionsanställde får relevanta kunskaper och erfarenheter.

Vad innebär avtalet?

Respektive bransch har sitt eget avtal. Se därför i ert avtal för att få full information kring vad som gäller för just er.
Överlag riktar sig Yrkesintroduktionsanställningar riktar sig till personer som saknar relevant yrkeserfarenhet och kan komma ifråga för personer som genomgått industriinriktad yrkesutbildning inom Teknikcollege, gymnasieskola eller liknande. De kan även komma ifråga för personer som saknar sådan teknikutbildning.

För Sågverksindustrin måste den som anställs vara under 25 år. I övrigt gäller samma villkor som ovan dvs personen ska sakna relevant yrkeserfarenhet etc.

Det måste finns en lokal överenskommelse mellan parterna om anställningens genomförande. En viktig del är hur utbildningsdelen skall se ut. Anställningen ska förenas med handledning och det ska finnas en individuell utvecklingsplan där arbetsuppgifter och utbildnings- och introduktionsinsatser specificeras. Enligt yrkesintroduktionsavtalen så finns inga formella krav på hur denna ska utformas, men vill man som arbetsgivare söka det statliga ekonomiska stödet för yrkesintroduktionsanställningar så krävs det att planen innehåller minst följande:
• Utbildningens och handledningens innehåll och omfattning
• Målet med handledningen och utbildningen
• Vem som ska vara handledare för den yrkesintroduktionsanställde

Vi rekommenderar även att handledaren går Teknikcollege handledarutbildning. Läs mer på www.teknikcollege.se.