Sexuella trakasserier

Uppdaterad 17 november 2021

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering men ingår också i vad som betraktas som kränkande särbehandling i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA-föreskrifterna) och regleras således i såväl diskrimineringslagen som inom arbetsmiljöregelverket.

Sexuella trakasserier definieras som ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan till exempel vara kommentarer, tafsande, närgångna blickar, ovälkomna komplimanger, inbjudningar eller anspelningar.

Diskrimineringsförbud

Diskrimineringslagen föreskriver ett generellt förbud mot att diskriminera.

Diskrimineringslagens förbud mot sexuella trakasserier omfattar endast arbetsgivarens och dennes företrädares trakasserier av arbetstagare. Förbudet enligt 2 kap 1 § Diskrimineringslagen omfattar alltså inte trakasserier kollegor emellan. Förbudet omfattar heller inte ageranden som utförs av kunder, leverantörer eller entreprenörer.

Det förhållandet att Diskrimineringslagen endast omfattar arbetsgivaren och dennes representanter innebär att det endast är trakasserier från arbetsgivaren och dennes representanter som i sig kan medföra en skyldighet för arbetsgivaren att betala diskrimineringsersättning. Att en arbetstagare trakasserar en annan arbetstagare medför inte någon skyldighet för den trakasserande arbetstagaren eller arbetsgivaren att betala diskrimineringsersättning till den utsatte.  

I vissa fall kan dock trakasserierna vara av sådan karaktär att det utgör brottslig handling, som exempelvis sexuellt ofredande, vilket regleras i Brottsbalken. Dessa regler gäller oaktat vem som trakasserar och tar alltså sikte även på trakasserier från tredje man och trakasserier kollegor emellan.

Utredningsskyldighet

Arbetsgivaren har en skyldighet att enligt 2 kap 3 § diskrimineringslagen utreda upplevda trakasserier kollegor emellan och vidta åtgärder mot sådana trakasserier. Om en arbetsgivare underlåter att utreda och åtgärda sådana trakasserier kan det i sig leda till en skyldighet för arbetsgivaren att betala diskrimineringsersättning till den utsatte.

Även inom ramen för reglerna om kränkande särbehandling föreligger utredningsskyldighet, se § 13 AFS 2015:4.

Skyldighet att förebygga sexuella trakasserier

Arbetsgivaren ska bedriva ett arbete med aktiva åtgärder i syfte att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter.

Skyldigheten att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier har stora likheter med skyldigheten att bedriva förebyggande arbete inom OSA-föreskrifterna där tanken är att det ska ske systematiskt enligt reglerna i AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Riktlinjer och rutiner

Arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera de riktlinjer som finns.

Prevents webbplats kan du läsa mer om det förebyggande arbetet. Där finns även användbara checklistor och exempel på hur ni kan utforma era riktlinjer och rutiner.

Även Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen (DO) har bra information, material och filmer som kan vara till hjälp i arbetet med att förebygga och hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Se gärna den här filmade föreläsningen om att förebygga och hantera kränkande särbehandling och sexuella trakasserier: