Uppsägning av arbetare som uppnått pensionsålder enligt LAS

Uppdaterad 08 februari 2021

Denna blankett används vid uppsägning av en arbetare som uppnått pensionsålder enligt 32a § LAS. Observera att det för tjänstemän samt för anställda inom massa och pappersindustrin gäller ett särskilt underrättelseförfarande och en annan blankett.

Blanketten är utformad till följd av förändringarna i lag (1982:80) om anställningsskydd, LAS, avseende rätt att stå kvar i anställning till 68* år.
Förändringen i LAS innebär att anställningen avslutas genom en uppsägning. Samtidigt har förfarandet för en arbetstagare som uppnått pensionsåldern enligt LAS förenklats.

Uppsägningsbeskedet behöver inte innehålla information om ogiltigförklaring eller skadestånd med anledning av uppsägningen eller om företrädesrätt till återanställning. Arbetsgivaren behöver inte uppge grunden för uppsägningen. För dessa anställda gäller inte kravet på saklig grund för uppsägning. Notera dock att förfarandet ser olika ut beroende på om uppsägningen hänför sig till arbetstagaren personligen eller arbetsbrist.

Arbetsgivaren ska i förväg, om inte förhandling enligt 11–14 §§ medbestämmandelagen ändå har hållits i frågan, underrätta arbetstagaren och, om arbetstagaren är fackligt ansluten, varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör. Arbetstagaren och arbetstagarorganisationen ska ha rätt till överläggning med arbetsgivaren om uppsägningen innan den verkställs.

*69 år fr.o.m. 2023